STORNO PODMIENKY

Odstúpenie od Zmluvy o organizovaní eventu a poskytnutí služby, storno poplatky

8.1 Spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O., je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby

Pred začiatkom Eventu len z dôvodu zrušenia Eventu alebo poskytnutia služby alebo z dôvodu porušenia povinností Klientom, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí evetntu alebo služby dohodnuté. PRODIAMOND, S.R.O., je povinná zaslať Klientovi na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby alebo na e-mailovú adresu Klienta písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Klientovi.

8.2 Spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., si vyhradzuje právo zrušiť Event alebo poskytnutie služby v prípade:

a) ak je realizácia Eventu alebo služby pre PRODIAMOND, S.R.O., finančne neúnosná (nerentabilná). V tomto prípade je PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená zrušiť Event alebo poskytnutie služby a o tejto skutočnosti je povinná písomne informovať Klienta v lehotách:

– do 20. dňa pred konaním eventu alebo poskytnutím služby

b) vzniku, resp. výskytu nepredvídateľných mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné pri uzatvorení Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby predvídať (napr. zemetrasenie, vojnový konflikt, epidémia, terorist. útok, občianske nepokoje a pod.).

8.3 V prípade, ak dôjde k zrušeniu Eventu alebo služby zo strany PRODIAMOND, S.R.O.,

Podľa bodu 8.2, Klientovi bude poskytnutá zo strany PRODIAMOND, S.R.O., možnosť výberu náhradného Eventu alebo služby alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej ceny (alebo jej časti) za objednaný Event alebo službu. 

8.4 Klient má nárok na organizáciu eventu alebo poskytnutie služieb zo strany PRODIAMOND, S.R.O.

Len po zaplatení celej ceny Eventu alebo služby. V prípade, že Klient nezaplatí dohodnutú cenu včas, je PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby a požadovať od Klienta zaplatenie storno poplatku podľa tohto Článku 8.; týmto ustanovením nie je dotknuté právo PRODIAMOND, S.R.O., na náhradu škody.

8.5 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby :

a) bez udania dôvodu po zaplatení storno poplatku;

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby podľa bodu 7.2;

c) ak dôjde k porušeniu povinností PRODIAMOND, S.R.O., vyplývajúcich zo Zmluvy o o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby. Odstúpenie od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby musí Klient urobiť písomnou formou a doručiť spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., osobne alebo doporučeným listom. Účinky odstúpenia od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O.,.

8.6 Ak nie je dôvodom odstúpenia Klienta od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutia zmluvy porušenie povinností PRODIAMOND, S.R.O.,

Ktoré sú určené Zmluvou o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, alebo ak PRODIAMOND, S.R.O., odstúpi od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí  služby  pred začatím Eventu alebo služby z dôvodu porušenia povinností Klientom, je Klient povinný zaplatiť spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., storno poplatok. Storno poplatok sa považuje za zmluvnú pokutu podľa § 741b ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Výška storno poplatku je závislá od druhu Eventu, počtu dní pred usporiadaním eventu alebo poskytnutia služby naZájazd a počíta sa z celkovej ceny Eventu alebo služby:

– 30-10 dní pred usporiadaním  Eventu alebo poskytnutím služby 50% ceny

– 10-1 deň pred usporiadaním  Eventu alebo poskytnutím služby 90% ceny

– v deň usporiadania eventu alebo poskytnutia ceny  100% ceny.

© Copyright 2011 - 2019 by Prodiamond.sk