OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre právne vzťahy, ktoré sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami, je rozhodujúce slovenské právo, pokiaľ nie je uvedené inak. Miestna príslušnosť súdu pre všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, a iných právnych vzťahov medzi PRODIAMOND, S.R.O.,, a Klientom, je určená podľa sídla spoločnosti  PRODIAMOND, S.R.O.,, pokiaľ to všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce konanie pre súdmi umožňujú.

Zmluvný vzťah medzi Klientom a PRODIAMOND, S.R.O., sa riadi ustanoveniami Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, týmito Všeobecnými podmienkami a znením Občianskeho zákonníka.

Písomná forma oznámení zasielaných PRODIAMOND, S.R.O., Klientovi je zachovaná, ak sa príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom faxu, e-mailom, poštou alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených Klientom v Zmluve o organizovaní  eventu alebo poskytnutí služby.

                                                                             

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Všeobecné zmluvné podmienky účasti na eventoch a platobné podmienky spoločnosti  PRODIAMOND, S.R.O., (ďalej len „Všeobecné podmienky“ alebo „VOP“) sú platné pre všetky eventy, ako aj iné produkty a služby poskytované priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o organizovaní eventu alebo Zmluvy o poskytnutí služby, ktorú spoločnosť  PRODIAMOND, S.R.O., uzatvára s Klientom  vo vlastnom mene. Tieto Všeobecné podmienky sú platné aj pre eventy a služby iného poskytovateľa, ktoré spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O., s.r.o.,  sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol Klient v súvislosti so sprostredkovaným eventom alebo produktom alebo službou informovaný.

 1.2 Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:

a) Spoločnosť  PRODIAMOND, S.R.O., so sídlom 930 02 Orechová Potôň 580, IČO: 46 249 176, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 35598/T, ktorá je právnickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými právnymi predpismi , uzatvára zmluvu o obstaraní eventu sama, alebo prostredníctvom externých partnerov, ktorí uzatvorili so spoločnosťou PRODIAMOND, S.R.O., zmluvu o obchodnom zastúpení a na základe tejto zmluvy sprostredkujú pre spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O., predaj produktov a služieb. Spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O., v rámci svojej podnikateľskej činnosti najmä:

b) obstaráva, organizuje, ponúka a predáva eventy , iné produkty a služby, za tým účelom uzatvára vo vlastnom mene a na vlastný účet Zmluvy o organizovaní eventu alebo Zmluvy o službe s Klientmi v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok;

c) Klientom – fyzická osoba alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom, ktorá uzatvorila s PRODIAMOND, S.R.O., Zmluvu o organizovaní eventu a/alebo osoba, v ktorej prospech sa Zmluva o organizovaní eventu uzatvorila a/alebo osoba, na ktorú bol event alebo služba prevedená v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka;

d) Sprostredkovateľom – fyzická osoba alebo právnická osoba, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými právnymi predpismi v tejto oblasti , poskytujúca produkty a služby, ktorá s PRODIAMOND, S.R.O., uzatvorila zmluvu o obchodnom zastúpení a na jej základe sprostredkúva pre PRODIAMOND, S.R.O., organizovanie eventov, produktov a iných služieb.

e) Zmluva o organizovaní eventu  –uzatvorená medzi PRODIAMOND, S.R.O., a Klientom v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné podmienky;

f) Zmluva o poskytnutí služby – ktorá bude podľa povahy služby koncipovaná ako zmluva o obstaraní veci alebo ako iná vhodná zmluva uzavretá v súlade s Občianskym zákonníkom. Službou sa rozumejú produkty a služby, ktoré PRODIAMOND, S.R.O., poskytuje Klientovi na základe jeho požiadaviek. Na Zmluvu o poskytnutí služby sa primerane vzťahujú ustanovenia Zmluvy o organizovaní eventu.

2. Rezervácia a vznik zmluvného vzťahu

2.1 Event ,  službu alebo iné produkty spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., si môže záujemca  objednať  a rezervovať priamo v spoločnosti PPRODIAMOND, S.R.O., alebo u Sprostredkovateľa. Zmluvný vzťah medzi PRODIAMOND, S.R.O., a klientom, vzniká potvrdením písomnej riadne vyplnenej, klientom potvrdenej objednávky  resp. potvrdením písomnej objednávky podpísanej oprávneným zástupcom a súčasne zaplatením zálohy v zmysle platobných podmienok. Zmluvný vzťah vzniká taktiež zaslaním záväznej objednávky alebo rezervácie prostredníctvom e-mailu v krátkom znení – Záväzne objednávam, rezervujem…

2.2  Zmluvný vzťah končí 15 dní po poskytnutí  eventu alebo poskytnutej služby, uplynutím doby nároku na vznesenie reklamácií.

2.3 Klient si môže pobyt objednať priamo na internetovej stránke www.prodiamond.sk alebo telefonicky a následne záväznou objednávkou alebo rezerváciou prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@prodiamond.sk.  PRODIAMOND, S.R.O., sa zaväzuje klienta najneskôr do 24 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky alebo rezervácie a vystaviť mu potrebné dokumenty /potvrdenie rezervácie, zálohovú faktúru/. Tie mu budú okamžite zaslané v elektronickej forme prípadne poštou.

 2.4 Každej rezervácii bude zo strany PRODIAMOND, S.R.O., pridelené rezervačné číslo, ktoré je Klient povinný uvádzať pri každej ďalšej komunikácii s PRODIAMOND, S.R.O., na základe potvrdenia služieb vyplní a podpíše s Klientom zmluvu o organizovaní eventu alebo Zmluvu o poskytnutí služby, obsahujúcu identifikačné údaje PRODIAMOND, S.R.O., identifikačné údaje  Klienta, identifikáciu Eventu alebo služby, jeho termín , cenu ako aj výšku zaplateného rezervačného poplatku.

 2.5 Klient je povinný uhradiť rezervačný poplatok vo výške:

– 50% z ceny  Eventu  alebo služby , v dobe splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre

Ďalších:

–  40% z ceny Eventu alebo služby, ak je začiatok konania alebo čerpania služieb menej než 10 dní.

    10% z ceny Eventu  alebo služby, 7 dní po uskutočnení  Eventu alebo služby

 

2.6 Zmluvu o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby  uzatvára Klient buď priamo s PRODIAMOND, S.R.O., alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa. Zmluva o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby  sa považuje za uzavretú:

– v momente, kedy sa zmluvné strany dohodli na všetkých podstatných náležitostiach Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby , a na základe tejto dohody vyplnili a podpísali objednávku prípadne rezerváciu .

– zaplatením rezervačného poplatku, resp. 100 % ceny spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., alebo Sprostredkovateľovi.

2.7 Zmluva o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby  musí mať písomnú formu a obsahovať zákonom požadované náležitosti, predovšetkým charakteristiku Eventu alebo služby, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny  Eventu alebo služby, miesto a čas ich trvania, cenu Eventu  vrátane časového rozvrhu platieb a výšky zálohy.

2.8 Klient podpisom Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby potvrdzuje, že je oprávnený konať v mene Klienta  a je oprávnený v jeho mene uzavrieť Zmluvu o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby. Klient zodpovedá za plnenie zmluvných záväzkov voči PRODIAMOND, S.R.O.,

3. Cenové a platobné podmienky

 3.1 Cenou za Event  alebo za objednané služby sa rozumie celková cena, ktorá je dohodnutá medzi PRODIAMOND, S.R.O., a Klientom a ktorá je uvedená v Zmluve o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby potvrdenej PRODIAMOND, S.R.O.,. Zo zliav, poskytovaných PRODIAMOND, S.R.O., má Klient nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, Klient si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s PRODIAMOND, S.R.O., inak. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne. Ak nie je v písomnej ponuke uvedené inak, do ceny Eventu  nie je zahrnuté poistenie a služby označené ako služby za príplatok. Tieto poplatky sú zohľadnené pri kalkulácii celkovej ceny Eventu alebo služby a sú vždy zahrnuté do celkovej ceny Eventu alebo služby uvedenej v Zmluve o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby.

3.2 Spoločnosť ProDiamond, s.r.o., je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Eventu alebo služby , ak došlo k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Eventu alebo služby.

 3.3 V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu 3.2, môže tak PRODIAMOND, S.R.O., urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byt Klientovi odoslané poštou, faxom alebo e-mailom najneskôr 7 dní pred začatím Eventu  alebo poskytnutí služby, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. PRODIAMOND, S.R.O., je oprávnená zvýšiť cenu Eventu alebo služby, o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa bodu 3.2 písm. a) a b) oproti cene služieb a platieb už zahrnutých v cene Eventu alebo služby Klient je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená odstúpiť od Zmluvy o organizovaní Eventu alebo poskytnutí služby.

3.4 Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká Klientovi až zaplatením úplnej ceny Eventu  alebo poskytnutej služby a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb podľa Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, ktoré je Klient povinný splniť.

3.5 PRODIAMOND, S.R.O., má právo požadovať od Klienta pri podpise Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby zaplatenie zálohy vo forme rezervačného poplatku vo výške podľa bodu 2.3 VOP. Zvyšnú časť ceny za organizovanie Eventu alebo  poskytnutí služby je Klient povinný doplatiť najneskôr v lehote do 7 dní po uskutočnení  eventu alebo poskytnutí služby, pokiaľ nie je zo strany spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., stanovená iná lehota.

3.6 V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 10 dní pred uskutočnením eventu alebo , začatím čerpania služieb, je Klient povinný zaplatiť 90 % ceny Eventu  alebo objednaných služieb pri podpise Zmluvy o organizovaní eventu  alebo Zmluvy poskytnutí  služby.

3.7 Za objednané služby je možné zaplatiť prostredníctvom platobných kariet, ak to predajné miesto spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., umožňuje, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet.

3.8 V prípade nezaplatenia ceny Eventu  alebo ceny za objednané služby v stanovených lehotách je PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služieb , pričom Klient je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré PRODIAMOND, S.R.O., nesplnením si zmluvných povinností Klientom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., na náhradu škody a ušlého zisku.

4. Práva a povinnosti Klienta

4.1 K základným právam Klienta patrí:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého a riadne zaplateného Eventu alebo služby;

b) právo na riadne poskytnutie informácií týkajúcich sa Eventu alebo služby, vrátane dodatočných informácií, ako aj na informácie o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa termínu, programu, rozsahu služieb a ceny Eventu a služby;

c) právo zrušiť alebo odstúpiť od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, kedykoľvek pred uskutočnením eventu alebo čerpania služby a to podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach;

d) právo reklamovať prípadné nedostatky a chyby objednaných, resp. poskytnutých služieb v rámci Eventu alebo poskytnutej služby, podľa reklamačného poriadku PRODIAMOND, S.R.O.,;

e) právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza v Zmluve o organizovaní eventu alebo v Zmluve o poskytnutí služby, pred nepovolanými osobami;

f) iné práva, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o organizovaní eventu, poskytnutí služby alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2 K základným povinnostiam Klienta patrí:

a) poskytnúť PRODIAMOND, S.R.O., potrebnú súčinnosť na riadne zabezpečenie a poskytnutie Eventu alebo služby, ako aj všetky dokumenty, informácie a iné veci potrebné k ich riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu, predovšetkým je povinný úplne a pravdivo uvádzať údaje v Zmluve o zájazde a v prípade ich zmien, je povinný PRODIAMOND, S.R.O., bezodkladne informovať. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je Klient povinný uhradiť PRODIAMOND, S.R.O., všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov PRODIAMOND, S.R.O., vznikla;

b) zaplatiť dohodnutú cenu Eventu alebo služby riadne a včas spôsobom dohodnutým v Zmluve o organizovaní eventu alebo o poskytnutí služby a na výzvu PRODIAMOND, S.R.O., predložiť jej potvrdenie o zaplatení;

c) bez zbytočného odkladu a v lehote určenej PRODIAMOND, S.R.O., oznámiť svoje stanovisko k prípadným zmenám, o ktorých bol informovaný zo strany PRODIAMOND, S.R.O.,;

d) prevziať v čase určenom PRODIAMOND, S.R.O., od nej doklady potrebné pre Event alebo službu (napr. letenky, ubytovacie preukazy…), bezodkladne skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených a riadiť sa nimi;

e) dodržiavať colné, pasové, zdravotné, devízové, dopravné a bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajiny. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša Klient;

f) zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 15 rokov a v prípade potreby aj zdravotne postihnuté osoby, mali sprievod a boli pod dohľadom dospelého účastníka Eventu po celý čas trvania Eventu alebo poskytnutej služby;

g) riadiť sa pokynmi pre účastníkov Eventu ako aj ústnymi pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu PRODIAMOND, S.R.O., v mieste konania eventu alebo poskytnutej služby a dodržiavať stanovený program;

h) počínať si tak, aby nedochádzalo ku konaniu, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov Eventu alebo služby, predovšetkým, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo na majetku na úkor ostatných účastníkov Eventu alebo služby, poskytovateľov služieb alebo PRODIAMOND, S.R.O.,; v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu

i) uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil

j) bezodkladne písomne oznámiť všetky zistené nedostatky a chyby priamo na mieste ich vzniku delegátovi alebo inému určenému zástupcovi PRODIAMOND, S.R.O., a poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu, aby mohla byť v rámci možností vykonaná náprava, eventuálne náhrada priamo na mieste;

k) Zúčastniť sa evetnu alebo služby v stanovenom mieste a čase podľa pokynov PRODIAMOND, S.R.O.,, v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb.

4.3 V prípade, ak Klient obmedzuje počas trvania Eventu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním PRODIAMOND, S.R.O., ako organizátora Eventu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov Eventu (napr. hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným požívaním alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny PRODIAMOND, S.R.O.,, narúša plynulý časový priebeh Eventu, či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie považované za podstatné porušenie podmienok Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby  a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov Eventu. Zástupca PRODIAMOND, S.R.O., je v takomto prípade oprávnený vyvodiť voči Klientovi postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas Eventu alebo aj vylúčenia z celého Eventu prípadne poskytnutej služby. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu Klienta, je PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby bez náhrady, či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného Klienta za nevyužité služby.

 4.4 PRODIAMOND, S.R.O., si vyhradzuje právo vylúčiť Klienta z Eventu alebo poskytnutej služby bez nároku na náhradu v prípade, ak závažným spôsobom poruší všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštívenej krajiny. V takomto prípade je Klient Eventu alebo poskytnutej  služby, povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na Evente alebo službe.

5. Práva a povinnosti spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O.,.

5.1 K právam a povinnostiam Klienta uvedeným v článku 4. VOP primerane zodpovedajú práva a povinnosti PRODIAMOND, S.R.O.,.

5.2 PRODIAMOND, S.R.O., je povinná:

a) zabezpečiť Klientovi riadny rozsah objednaných a zaplatených služieb;

b) pred uzatvorením Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mat vplyv na rozhodnutie záujemcu o organizovaní Eventu alebo poskytnutí služby;

c) oznámiť Klientovi všetky informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Klienta ;

d) najneskôr sedem dní pred začatím Eventu alebo služby poskytnúť Klientovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre Klienta dôležité a ktoré sú jej známe ,ak už neboli Klientovi poskytnuté pri podpise Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby v inom dokumente, ktorý Klient obdržal od PRODIAMOND, S.R.O., alebo Sprostredkovateľa, a to ich zaslaním na adresu Klienta uvedenú v záhlaví Zmluvy organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, prípadne na jeho e-mailovú adresu. V prípade, ak je Zmluva o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím Eventu alebo služby, je PRODIAMOND, S.R.O., povinná svoju povinnosť podľa tohto písm. d) splniť pri uzatváraní zmluvy.

5.3 PRODIAMOND, S.R.O., nie je povinná poskytnúť Klientovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. Osobitné požiadavky Klienta okrem prípadov, ak nejde o platené služby, nie sú pre PRODIAMOND, S.R.O., záväzné, to však nevylučuje, že PRODIAMOND, S.R.O., vyvinie všetko úsilie preto, aby tieto požiadavky Klienta splnila, resp. im vyhovela. Nedodržanie osobitých požiadaviek Klienta, ktoré nepatria k riadne zaplateným službám, nie sú dôvodom k reklamácií.

5.4 PRODIAMOND, S.R.O., sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré jej poskytol Klient pri uzatvorení Zmluvy o zájazde, nezneužije, že tieto údaje budú využívané len za účelom plnenia zmluvne dohodnutých služieb podľa uzatvorenej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, a to v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činností, ktoré sú predmetom jej podnikania ako aj na výkon činností s nimi bezprostredne súvisiacimi, vrátane sprístupnenia týchto osobných údajov partnerom PRODIAMOND, S.R.O.,.

5.5 V prípade, ak poruší Klient svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o organizovaní eventu alebo Zmluvy o poskytnutí  služby a z týchto Všeobecných podmienok,  PRODIAMOND, S.R.O., je oprávnená odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby.

 5.6 V prípade, ak je povaha Eventu spojená s neobvyklým rizikom, PRODIAMOND, S.R.O., nezodpovedá Klientovi za žiadne následky a škody spôsobené v dôsledku takéhoto rizika. Týmto nie je dotknutá povinnosť PRODIAMOND, S.R.O.,, ktorá súvisí so starostlivou prípravou eventu alebo služby ako aj tretích osôb, ktoré budú poverené poskytovaním jednotlivých služieb.

6. Zmena v osobe Klienta

6.1 Klient je oprávnený do 30 dní pred začatím Eventu písomne oznámiť PRODIAMOND, S.R.O.,, že Eventu sa namiesto neho zúčastní iní klient. Toto oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje nového Klienta ako aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie nového Klienta, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o organizovaní evetnu alebo poskytnutí služby, s týmito Všeobecnými podmienkami a že spĺňa všetky podmienky účasti na evente alebo službe.

6.2 Dňom doručenia oznámenia podľa bodu 6.1 vyššie PRODIAMOND, S.R.O.,, sa v ňom uvedená firma/osoba stáva novým Klientom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Klienta, pričom platí, že pôvodný Klient a nový Klient spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny Eventu a úhradu nákladov, ktoré spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., v súvislosti so zmenou Klienta vzniknú. PRODIAMOND, S.R.O., je oprávnená účtovať si za každú jednu zmenu (t.j. za každú osobu) Klienta manipulačný poplatok vo výške určenej konkrétnym poskytovateľom služby, minimálne však vo výške 30,- EUR.

 6.3 V prípade, ak zmenu Klienta nebude možné vykonať, PRODIAMOND, S.R.O., o tom bezodkladne informuje Klienta a upovedomí ho, že takéto oznámenie Klienta považuje za odstúpenie od Zmluvy.

7. Zmeny dohodnutých služieb a ich dôsledky

7.1 Ak pred začatím Eventu alebo služby nastanú také skutočnosti, na základe ktorých je PRODIAMOND, S.R.O., nútená zmeniť podstatné podmienky Zmluvy o organizovaní eventu  alebo Zmluvy o poskytnutí služby, bezodkladne o tom informuje Klienta a súčasne mu navrhne zmenu Zmluvy. . Ak navrhovaná zmena vedie aj k zmene ceny Eventu, musí byť táto nová cena uvedená v návrhu. Klient má právo rozhodnúť sa, či bude so zmenou Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby súhlasiť, alebo či od pôvodnej Zmluvy odstúpi. V prípade, ak sa Klient rozhodne od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby odstúpiť v súlade s týmto bodom, nie je povinný zaplatiť spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., storno poplatok. Svoje rozhodnutie musí Klient písomne oznámiť PRODIAMOND, S.R.O., v lehote uvedenej v návrhu na zmenu zmluvy. Ak Klient v stanovenej lehote neoznámi PRODIAMOND, S.R.O., svoje rozhodnutie, má sa za to, že s navrhovanou zmenou Zmluvy o zájazde súhlasí.

7.2 Ak Klient nesúhlasí s navrhovanou zmenou a od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby odstúpi podľa bodu 7.1 alebo ak od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby odstúpi PRODIAMOND, S.R.O., z dôvodu zrušenia Eventu alebo služby pred jeho začatím, má Klient právo žiadať, aby mu PRODIAMOND, S.R.O.,  na základe novej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, poskytla iný službu najmenej v takej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, za predpokladu, že PRODIAMOND, S.R.O., môže takúto službu ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby považujú za platby podľa novej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby. Ak je cena nového Eventu alebo služby nižšia ako už uskutočnené platby, PRODIAMOND, S.R.O., bezodkladne tento rozdiel Klientovi vráti.

7.3 PRODIAMOND, S.R.O., si vyhradzuje právo zrušiť Event alebo službu pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov Eventu alebo služby. O tejto skutočnosti je povinná včas písomne informovať Klienta, najneskôr však v lehote do 20. dňa pred uskutočnením eventu alebo služby.

Ak nie je uvedené inak, považuje sa za nedosiahnutie minimálneho počtu účastníkov 6 účastníkov Eventu alebo služby.

7.4 PRODIAMOND, S.R.O., si vyhradzuje právo zrušiť Event alebo službu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, povodne, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život Klientov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí  služby predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. Zrušenie Eventu alebo služby  je PRODIAMOND, S.R.O., povinná bezodkladne oznámiť Klientovi.

 7.5 Ak PRODIAMOND, S.R.O., zruší Event alebo službu v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, Klient má právo na primeranú náhradu škody.

7.7 PRODIAMOND, S.R.O., je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas Eventu, pokiaľ ich riadnemu vykonaniu bránia objektívne prekážky, ktoré nebolo možné predvídať ani ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci, mimoriadna alebo nepredvídateľná udalosť) V týchto prípadoch je PRODIAMOND, S.R.O., povinná:

a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky Klienta vylúčené alebo

b) vrátiť Klientovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

c) poskytnúť Klientovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny Eventu alebo poskytnutej služby a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

7.8 PRODIAMOND, S.R.O., nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany PRODIAMOND, S.R.O.,.

 7.9 Klient berie na vedomie, že pri Eventoch a poskytnutých službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer a nie je považovaný za deň plnohodnotného pobytu, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

8. Odstúpenie od Zmluvy o organizovaní eventu a poskytnutí služby, storno poplatky

8.1 Spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O.,  je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby pred začiatkom Eventu len z dôvodu zrušenia Eventu alebo poskytnutia služby alebo z dôvodu porušenia povinností Klientom, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí evetntu alebo služby dohodnuté. PRODIAMOND, S.R.O., je povinná zaslať Klientovi na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby alebo na e-mailovú adresu Klienta písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Klientovi.

 8.2 Spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O.,  si vyhradzuje právo zrušiť  Event alebo poskytnutie služby  v prípade:

a) ak je realizácia Eventu alebo služby pre PRODIAMOND, S.R.O., finančne neúnosná (nerentabilná). V tomto prípade je PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená zrušiť Event alebo poskytnutie služby a o tejto skutočnosti je povinná písomne informovať Klienta v lehotách:

a) do 20. dňa pred konaním eventu alebo poskytnutím služby

b)  okamžite pri vzniku, resp. výskyte nepredvídateľných mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné pri uzatvorení Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby predvídať (napr. zemetrasenie, vojnový konflikt, epidémia, terorist. útok, občianske nepokoje a pod.).

 8.3 V prípade, ak dôjde k zrušeniu Eventu alebo služby zo strany PRODIAMOND, S.R.O., podľa bodu 8.2, Klientovi bude poskytnutá zo strany PRODIAMOND, S.R.O., možnosť výberu náhradného Eventu alebo služby alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej ceny (alebo jej časti) za objednaný Event alebo službu.

8.4 Klient má nárok na organizáciu eventu alebo poskytnutie služieb zo strany PRODIAMOND, S.R.O., len po zaplatení celej ceny Eventu alebo služby. V prípade, že Klient nezaplatí dohodnutú cenu včas, je PRODIAMOND, S.R.O., oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby a požadovať od Klienta zaplatenie storno poplatku podľa tohto Článku 8.; týmto ustanovením nie je dotknuté právo PRODIAMOND, S.R.O., na náhradu škody.

8.5 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby :

a) bez udania dôvodu po zaplatení storno poplatku;

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby podľa bodu 7.2;

c) ak dôjde k porušeniu povinností PRODIAMOND, S.R.O., vyplývajúcich zo Zmluvy o o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby. Odstúpenie od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby musí Klient urobiť písomnou formou a doručiť spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., osobne alebo doporučeným listom. Účinky odstúpenia od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O.,.

 8.6 Ak nie je dôvodom odstúpenia Klienta od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutia zmluvy  porušenie povinností PRODIAMOND, S.R.O.,, ktoré sú určené Zmluvou o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, alebo ak PRODIAMOND, S.R.O., odstúpi od Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí  služby  pred začatím Eventu alebo služby z dôvodu porušenia povinností Klientom, je Klient povinný zaplatiť spoločnosti PRODIAMOND, S.R.O., storno poplatok. Storno poplatok sa považuje za zmluvnú pokutu podľa § 741b ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Výška storno poplatku je závislá od druhu Eventu, počtu dní pred usporiadaním eventu alebo poskytnutia služby naZájazd a počíta sa z celkovej ceny Eventu alebo služby:

 

– 30-10 dní pred usporiadaním  Eventu alebo poskytnutím služby 50% ceny

– 10-1 deň pred usporiadaním  Eventu alebo poskytnutím služby 90% ceny

– v deň usporiadania eventu alebo poskytnutia ceny  100% ceny.

9. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za škodu

9.1 Spoločnosť  PRODIAMOND, S.R.O.,,  zodpovedá Klientovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutia služby bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť samotná PRODIAMOND, S.R.O.,, alebo iní dodávatelia služieb. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je objektívne na nižšej úrovni, ako bola dohodnutá v Zmluve o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, je Klient oprávnený reklamovať chybne poskytnuté služby.

 9.2 Klient je povinný bezprostredne po zistení  nedostatku alebo chyby, tieto skutočnosti reklamovať u delegáta alebo u iného určeného zástupcu PRODIAMOND, S.R.O.,, tak aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava na mieste. Klient je povinný v spolupráci s delegátom alebo iným určeným zástupcom PRODIAMOND, S.R.O., vypracovať písomný záznam, ktorý musí byť vyhotovený dvojmo a musí obsahovať informácie o druhu Eventu, jeho označení, identifikačné údaje reklamujúcej osoby, predmet reklamácie (popis nedostatkov a chýb) a podpis Klienta a delegáta, resp. iného určeného zástupcu PRODIAMOND, S.R.O.,. V prípade nedodržania tohto postupu, alebo uplatnenia uvedeného práva oneskorene, alebo až po ukončení Eventu alebo služby, právo na reklamáciu zaniká.

9.3 Pri riešení reklamácie je Klient povinný poskytnúť PRODIAMOND, S.R.O., maximálnu súčinnosť.

9.4 Ak nezabezpečí PRODIAMOND, S.R.O., riadne a včas nápravu namietaných služieb, môže Klient uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr však do 15 dní od skončenia Eventu alebo služby, alebo v prípade, že sa Event alebo služba Zájazd neuskutočnila, odo dňa, keď sa mal Event alebo služba skončiť podľa Zmluvy o organizovaní eventu alebo služby, inak jeho právo na uplatnenie reklamácie zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv je Klient povinný doložiť písomný záznam podľa bodu 9.2 VOP vyššie.

9.5 Na všetky reklamácie spĺňajúce zákonné podmienky ako aj podmienky uvedené v týchto VOP, sa PRODIAMOND, S.R.O., po ich prešetrení zaväzuje písomne odpovedať, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

9.6 PRODIAMOND, S.R.O., je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená Klientom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

9.7 PRODIAMOND, S.R.O., nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Klient sám objedná u tretích osôb počas trvania Eventu alebo služby.

9.8 Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe PRODIAMOND, S.R.O., alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a PRODIAMOND, S.R.O., zabezpečené služby, nevzniká Klientovi nárok na náhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

9.9 v prípade ak je súčasťou eventu alebo služby ubytovanie Klienta, PRODIAMOND, S.R.O.,, neurčuje a nezodpovedá za prideľovanie izieb pri príchode do ubytovacieho zariadenia, nakoľko toto je v kompetencii manažmentu ubytovacieho zariadenia.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Všeobecné podmienky platia pre účastníkov všetkých Eventov a služieb  usporiadaných PRODIAMOND, S.R.O., a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby, ak nie je spoločnosťou PRODIAMOND, S.R.O. , vopred dohodnutý iný obsah a rozsah vzájomných práv a povinností. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 01.09.2015.

10.2 Klient svojim podpisom Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby potvrdzuje, že:

– obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukou eventu alebo služby a Dôležitými informáciami, príp. osobitným ponukovým listom

– sú mu známe tieto Všeobecné podmienky, a súhlasí s nimi,

– porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,

10.3 Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v cenníku PRODIAMOND, S.R.O., zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a PRODIAMOND, S.R.O., si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby  s Klientom. Uverejňované fotografie sú ilustračného charakteru. PRODIAMOND, S.R.O., nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré PRODIAMOND, S.R.O., vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

11. Ochrana osobných údajov

© Copyright 2011 - 2019 by Prodiamond.sk