Ochrana osobných údajov

Torso of a manager is locking one virtual lock in a lineup of open padlocks. Business metaphor and technology concept for cyber security critical data streaming encryption and personal information.

Klient podpisom Zmluvy o organizovaní eventu alebo Zmluvy o poskytnutí služby vyhlasuje :

Že berie na vedomie skutočnosť, že v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), je spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O.,,  oprávnená spracúvať osobné údaje Klienta ako dotknutej osoby, ako aj osôb uvedených v zmluve ako cestujúci, bez jeho súhlasu. PRODIAMOND, S.R.O.,,  je oprávnená spracúvať osobné údaje Klienta ako aj osôb uvedených ako cestujúcich v rozsahu uvedenom v zmluve, ktoré jej Klient dobrovoľne poskytol, a to za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Klientom a PRODIAMOND, S.R.O.,, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom PRODIAMOND, S.R.O., a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre Klienta. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a svojím podpisom výslovne súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.

Klient zároveň podpisom Zmluvy o organizovaní eventu alebo poskytnutí služby vyhlasuje, že je oprávnený :

Poskytnúť PRODIAMOND, S.R.O.,, osobné údaje fyzických osôb uvedených ako ďalších účastníkov, a to na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o organizovaní Eventu alebo poskytnutia služby. Klient vyhlasuje, že pred podpisom Zmluvy o organizovaní eventu  alebo poskytnutí služby bol oprávnenou osobou zastupujúcou spoločnosť PRODIAMOND, S.R.O.,,  poučený o svojich právach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona:

Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva PRODIAMOND, S.R.O., ako prevádzkovateľ informačného systému v zmysle Zákona) má právo na základe písomnej žiadosti od PRODIAMOND, S.R.O., vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona;

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má ďalej právo u PRODIAMOND, S.R.O., písomne namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo:

a) u PRODIAMOND, S.R.O., písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) Zákona nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov;

b) u PRODIAMOND, S.R.O., písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;

c) pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje PRODIAMOND, S.R.O., poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. PRODIAMOND, S.R.O., si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. PRODIAMOND, S.R.O., bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to výlučne prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. PRODIAMOND, S.R.O.,, resp. sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so Zákonom. Zverejnenie osobných údajov bude vykonané vo forme publikačnej činnosti a prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky.

© Copyright 2011 - 2018 by Prodiamond.sk